Skip to content
Homepage Woonzorg zieuwent
Menu

Klachtenreglement

Stappen

Bij Woonzorg Zieuwent willen we met onze locatie, zorg en activiteiten zoveel mogelijk aansluiten bij jouw wensen. Hier zetten wij ons voor in. Toch kan het gebeuren dat er misverstanden ontstaan of dat je ontevreden bent. Dan kunnen onderstaande stappen doorlopen worden.

Stap 1

De snelste manier om dat kenbaar te maken is door als bewoner en/of vertegenwoordiger in gesprek te gaan met onze medewerkers/vrijwilligers zodat jullie samen kunnen zoeken naar een oplossing. We willen geen signalen missen en vinden het fijn als je met ons meedenkt. Daardoor kunnen we onze kwaliteit verder verbeteren. Daarnaast kun je je ervaringen delen via Zorgkaart Nederland.

Stap 2

Mogelijk leidt stap 1 niet tot de gewenste oplossing. Als bewoner en/of vertegenwoordiger kun je dan contact opnemen met de directeur van Woonzorg Zieuwent. Zij zal bekijken of de klacht opgelost kan worden.

Binnen 6 weken ontvang je reactie van de directeur van Woonzorg Zieuwent.

Stap 3

Leidt dat ook niet tot een oplossing of wil je je ervaring bespreken met iemand die niet direct betrokken is? Onze onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon /klachtenfunctionaris biedt een luisterend oor en bemiddelt bij het vinden van een passende oplossing waar alle betrokkenen mee verder kunnen. Ze kan ook ondersteunen bij het indienen van de klacht. Daarbij wordt geen uitspraak gedaan over wie gelijk heeft. De cliëntvertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris is niet in dienst van Woonzorg Zieuwent en behandelt jouw klacht vertrouwelijk. Ze rapporteert anoniem aan de directeur over alle gemelde klachten met als doel de zorg verder te verbeteren. Onze cliëntvertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris is telefonisch of per e-mail te bereiken:

Ineke Salet*

06 22 20 73 44 of joopenien@kpnmail.nl

Meer info te vinden op https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/clientvertrouwenspersoon.

*: aangesloten bij de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VIKG)

Stap 4

Mochten de voorgaande stappen niet tot een oplossing leiden, dan kan de klacht (schriftelijk) worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie. Het staat de bewoner (en/of vertegenwoordiger) overigens vrij ook al direct bij het ontstaan van een klacht, zonder tussenkomst van anderen, de klachtencommissie in te schakelen. Geef daarbij duidelijk aan: wat de klacht is, waarover advies gewenst is en tegen wie de klacht gericht is.

De klachtencommissie stuurt de klacht door naar de “aangeklaagde” met het verzoek een verweer op te stellen. De klachtencommissie nodigt de bewoner en de aangeklaagde uit voor een hoor- wederhoorzitting en maakt op basis hiervan een analyse. De klachtencommissie geeft een oordeel / advies over de klacht, legt dit schriftelijk vast en stuurt deze naar de bewoner, de aangeklaagde” en het bestuur.

De contactgegevens van de klachtencommissie zijn op te vragen bij de cliëntvertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris.

Stap 5

Ben je niet tevreden over de uitspraak van de Klachtencommissie? Dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissiezorg.nl). Op deze website staat een directe verwijzing naar “klachten, melden en aanvragen”.